แต่เดิมชาวจีนได้ใช้ประโยชน์จากลายเส้นผิวหนังมาตั้งแต่ 5,000 ปีที่แล้ว โดยจักรพรรดิจีนสมัยนั้น ได้ใช้ลายนิ้วมือเป็นตราประทับแทนพระองค์ หลังจากนั้นอีกประมาณ 1,000 ปี ได้เริ่มมีการวิเคราะห์อุปนิสัยของคนผ่านทางลายเส้นนิ้วมือเรื่อยมา จนกระทั่ง อริสโตเติล ได้เขียนหนังสือชื่อ ศาสตร์เส้นลายมือ ขึ้น จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการศึกษาเกี่ยวกับศาสตร์ลายเส้นผิวหนัง ต่อมาในปีค.ศ. 1926 ศาตราจารย์ Harold Cummins ได้รับการยอมรับว่าเป็นบิดาแห่งการศึกษาลายเส้นผิวหนัง และได้เสนอคำศัพท์ว่า Dermatoglyphics (ศาสตร์การศึกษาลายเส้นผิวหนัง) มาใช้เป็นครั้งแรก จากนั้นศาสตร์ด้านการศึกษาลายเส้นจึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายจนปัจจุบันนี้

Dermatoglyphics Analysis (DA) จึงเป็นการนำเอาศาสตร์การศึกษาลายเส้น มาวิเคราะห์โดยอาศัยเทคโนโลยีด้านคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ พันธุกรรมศาสตร์ มานุษยวิทยา การแพทย์สมัยใหม่ และการวิเคราะห์ทางสถิติ (Quantitative Analysis) ผลที่ได้จึงเป็นรูปธรรม ไม่มีอคติ ไม่ลำเอียง และจะยังคงอยู่เหมือนเดิมตลอดชีวิต แม้เด็กจะเติบโตขึ้น

 
Dermatoglyphics Analysis ทำให้เราสามารถเข้าใจในสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้
 • ความพร้อม/ความสามารถในการเรียนรู้
 • ลักษณะการเรียนรู้ที่มีมาแต่กำเนิด (Style) 4 ลักษณะ คือ ลักษณะการเรียนรู้ตนเอง การเลียนแบบ การคิดสวนกระแส และแบบเปิด
 • รูปแบบการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพที่สุด (Type) สำหรับผู้ที่มีความได้เปรียบในประสาทสัมผัสด้านต่างๆ เช่น ด้านการสัมผัส ด้านการมองเห็น ด้านการได้ยิน
 • วิธีการเรียนรู้ และการสื่อสาร ที่ก่อให้เกิดพัฒนาการที่ดีขึ้น
 • ศักยภาพแฝงที่ติดตัวมาแต่กำเนิด 10 ด้าน (10 Inborn Intelligences)
 • ศักยภาพที่สามารถพัฒนาได้ในภายหลัง 8 ด้าน (Multiple Intelligences)
 • ความเข้าใจในหน้าที่ของสมองที่มีแต่กำเนิด และก้าวข้ามขีดจำกัดของการเรียนรู้
 • การเสริมสร้างความสามารถพิเศษจากการรู้ลักษณะธรรมชาติของเด็ก และวิธีที่ดีที่สุดของการเรียนรู้
 • การยอมรับในความแตกต่างของเด็กแต่ละคน, การปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างเด็กกับผู้ปกครอง
 • การแนะนำพ่อแม่เพื่อการส่งเสริมสนับสนุนเด็กอย่างเหมาะสม ตามความได้เปรียบ หรือเสียเปรียบ ที่มีมาแต่กำเนิดของเด็ก
 • การควบคุมจุดอ่อนของตัวเอง และเสริมทักษะปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
 • การปรับปรุงตัวเองในชีวิตประจำวัน และการทำงาน
 • การงาน อาชีพที่เหมาะสม สาขาที่เหมาะสม
 
หน้าแรก | Promotion | เกี่ยวกับเรา | วิธีชำระเงิน | สรุปการสั่งซื้อ | ติดต่อเรา
© 2011 All Rights Reserved.